תוכן עניינים

תוכן עניינים מ פו ר ט

ז

הקדמה – מאת השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

יא

על המחב ר

יג

תוכן עניינים מקוצר

טו

תוכן עניינים מפורט

חגי כרמון: סעדים במ שפט חוצה גבולות

34

התיישנות

39

פרק חמישי : דיון בתובענה עת קיימת תניית שיפוט או הסכם בורר ות

40

נכונות בית משפט בישראל לדון ב תובענה עת קיימת תניית שיפוט זר

40

תניית שיפוט מק בילה וייחודית